Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov pod č. OS-ŽP/986/2018/HRC, žiadateľ: fyzická osoba