Upovedomenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 9 ks stromov a 16m2 krovitého porastu pod č. OS-ŽP/902/2018/HRC, žiadateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto