Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Helena Melišová