Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Bartók, PhD.