Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Blažíček