Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Juraj Blažíček