Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č.2900/6 v celkovej výmere 177 m2 a parc. č.2900/27 v celkovej výmere 31 m2

Dátum vydania: 
pondelok, 11. september 2017