Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č.2901/1 v celkovej výmere 60m2