Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc.č.4207/2 v celkovej výmere 24905m2, parc.č.392/14 v celkovej výmere 479m2, parc.č.2901/1 v celkovej výmere 6-10m2