Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky registra „C“ parc. č. 2901/2 – záhrady a parc. č. 2901/11 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 143 m2

Dátum vydania: 
utorok, 28. november 2017
PrílohaVeľkosť
PDF icon Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov287.21 KB