Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky registra „C“ parc. č. 82/2 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 82/3 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 32 m2 pod trafostanicou

Dátum vydania: 
utorok, 28. november 2017
PrílohaVeľkosť
PDF icon Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov287.21 KB