Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“ parc. č. 609/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 100 m2

Dátum vydania: 
utorok, 28. november 2017
PrílohaVeľkosť
PDF icon Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov287.21 KB