Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Oheru - NFB