Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Občianske združenie Prosenior