Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vladimír Voštinár