Zverejnenie zámeru previesť pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č.27/18 v celkovej výmere 4m2