Zverejnenie zámeru previesť pozemok zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Radič

Dátum vydania: 
streda, 30. január 2019

Mestská časť Bratislava-Vajnory v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona     č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pozemky vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vajnory v k. ú. Vajnory a to:

časť pozemkov registra „C“ parc.č. 1694/341, 1694/342,1694/343, 1694/344, 1694/345 , 1694/346, 1694/347, 1694/348 , 1694/349, 1694/203  všetky vedené ako ostatná plocha evidované na liste vlastníctva č. 6294  v celkovej  výmere 5m2 podľa priloženého grafického znázornenia, na ktorých sú umiestnené verejné parkovacie miesta

za pozemok vo vlastníctve manželov Radičová Jana a Dušan Radič, Odborárska 34, Bratislava v k. ú. Vajnory

časť pozemku registra „C“ parc.č. 1694/314 vedené ako ostatná plocha evidované na liste vlastníctva č. 6356 ,  vo výmere 5m2  podľa priloženého grafického znázornenia