Doplnenie plánu kontrolnej činnosti MK na I. polrok 2016