Hlasovanie za overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu