Informácia o ideovom zámere využitia pozemkov parc. č. 763 a parc. č. 764 v k. ú. Vajnory(Pastiereň) a návrh ďľšieho postupu mestskej časti