Informácia o návrhu koncepcie parkovacej politiky na území hlavného mesta prijatím všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel a Dodatku k štatútu hlavného mesta