Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory