Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Vajnory