Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej za mestskú časť Bratislava-Vajnory ako zriaďovateľa