Návrh na I. zmenu rozpočtu mestkej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2015