Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 12/2015