Návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015 vykonan ú rozpočtovým opatrením č. 14/2015