Návrh na III. Zmenu rozpočtu na rok 2014 Mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonanú rozpočtovým opatrením č. 13/2014