Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2668/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 pri reštaurácii Bakchus Vila pre Sebaedina Sadikiho, Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom, IČO: 46 657 118

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2668/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 pri reštaurácii Bakchus Vila pre Sebaedina Sadikiho, Hlboké nad Váhom 253, 014 01 Hlboké nad Váhom, IČO: 46 657 118 za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Za