Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Martina Oheru - NFB za účelom uskladňovania vodných bicyklov na Vajnorských jazerách