Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k.ú. Vajnory ako prípad hodný osobitného zreteľa p. Svitlanu Matúšovú - FIALKA za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením na Vajnorských jazerách