Návrh na nájom časti pozemku - parc. č. 673/2 v k.ú. Vajnory - zastavané plochy a nádvoria ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Kamila Zemana za účelom prevádzkovania letnej terasy pri prevádzke cukrárne a kaviarne