Návrh na prevod pozemku registra „C“ parc. č. 2824/13 o výmere 14 m2, LV č. 5389 pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa (realizácia stavby diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever).