Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 19/2011/NZ – nájom pozemku parc. č. 1808/657 od Ing. Viliama Žišku ako prenajímateľa (predĺženie zmluvy).