Návrh na schválenie nájmu časti pozemku, parc. č. 673/2 – zastavané ploch y a nádvoria vo výmere 35 m 2 pre spoločnosť Prešík s.r.o., Pri mlyne 4, 831 07 Bratislava, IČO: 48 191 329 za účelom prevádzkovania letnej terasy