Návrh na schválenie pre dĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, parc. č. 2899/3 a 2899/16 pre Janu Valachovú, bytom Mýtna 15, 811 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa