Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku na Vajnorských jazerách, p arc. č. 2901/2 a 2901/11 pre Vladimíra Voštinára, bytom Odeská 5, 821 06 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa