Návrh na schválenie predĺženia nájmu pozemku parc. č. 27/3 pre Karola Muchu, bytom Osloboditeľská 16, 831 07 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa