Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom časti pozemkov parc. č. 2668/16 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 2668/9 - ostatné plochy v k. ú. Vajnory pre Saebedina Sadikiho za účelom prevádzkovania stánku so zmrzlinou pri reštaurácii