Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa vš eobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2004 o dani z nehnuteľnosti