Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky