Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. .../2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. februára 2011