Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vajnory č. .../2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory