Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania a evidovania psov na území mestskej časti Bratislava-Vajnory