Návrh na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia VN kábla SO 621 Prípojka VN pre novú SO 622 Trafostanicu na pozemkoch parc. č. 2755/1, v Bratislave, k.ú. Vajnory, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s.