Návrh všeobecne záväzného naria denia mestskej časti Bratislava - Vajnory o podmienkach poskytovania sociáln