Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vajnory č. .../2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory