Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Vajnory o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory