Ponuka na odkúpenie pozemku p.č. 679/6 ostatné plochy vo výmere 175m2 evidovanom na LV 1450