Prerokovanie zámeru nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vajnory na ul. Alviano od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.